Tymczasowe scalone normy dla robót budowlanych i montażowych wykonywanych w okresie zimowym

width=600

W Związku Radzieckim zostały opracowane Tymczasowe scalone normy dla robót budowlanych i montażowych wykonywanych w okresie zimowym (pierwsze wydanie w r. 1941, drugie wydanie w r. 1946). W opracowaniu tym są podane dwa rodzaje wskaźników: jeden do kosztorysów wstępnych i drugi do rozliczeń inwestora z przedsiębiorstwem budowlanym. Dla obydwóch rodzajów jako jednostkę porównawczą przyjęto wartość przerobu (wg wartości kosztorysowej). Jak już wspomniano rozległe terytoria Związku Radzieckiego podzielone na 6 stref w zależności od miesięcznych średnich naj niższych temperatur. Dla wskaźników rozliczeniowych oblicza się oddzielnie zwiększenie wszystkich kosztów dodatkowych i oddzielnie wydatki na ogrzewanie tymczasowe. Normy opracowane są bardzo obszernie dla różnych rodzajów robót, przy czym okres zimowy nie jest przyjęty dla różnych stref jako czynnik stały, lecz odwrotnie data początku i końca okresu jest ruchoma, w zależności od temperatur danego roku. [Zobacz też : blachy aluminiowe , aluminium , fasady aluminiowe]
W Polsce wobec naglącej potrzeby uregulowania zagadnienia rozliczeń za roboty zimowe pomiędzy inwestorem a przedsiębiorstwami podjęto także badania kosztów dodatkowych. Badania te rozpoczęto jesienią 1950 r. na wniosek Komisji Robót Zimowych. Przeprowadzono je na zlecenie Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). Miały one charakter prac analitycznych. Jakkolwiek synteza tych prac została opublikowana z opóźnieniem w grudniu 1953 r. (Inżynieria i Budownictwo. W. Przestępski. Koszty dodatkowe przy wykonywaniu robót budowlanych zimą), stała się ona podstawowym materiałem do pierwszych naszych wskaźników oficjalnych, które obowiązywały po raz pierwszy w okresie zimy 1950/1951.
Do tej pracy syntetycznej materiał stanowiły następujące prace odcinkowe:
1. Koszty dodatkowe w. gospodarce materiałowej zimą.
2. Obliczenie kosztu materiałów dodatkowych przy robotach zimowych .
3. Koszt dodatkowego wyposażenia placu budowy przy robotach zimowych.
4. Koszt sprzętu budowlanego do robót zimowych i jego amortyzacja.
5. Koszt ubrań ochronnych i zabezpieczenie robotników przy robotach zimowych .
6. Koszt dodatkowych robót placowych przy wykonywaniu robót budow lanych zimą.
7. Zagadnienie obniżenia kosztów wydajności pracy przy robotach zimowych.

Koszty całkowicie zależne od klimatu

width=600Rozważając zagadnienie kosztów dodatkowych możemy stwierdzić, że istnieje ogromna ich różnorodność. Są koszty całkowicie zależne od klimatu, jak na przykład: koszt zużytego paliwa, koszt zamiatania śniegu itp. i odwrotnie – koszt odeskowania szybu dźwigowego, koszt ubrań ochronnych, koszt sprzętu grzejnego – te rodzaje kosztów pozostają bez zmian
bez względu na to, czy przeciętna temperatura w danych zimowych miesiącach jest niższa, czy wyższa. Bywają również koszty ściśle związane z pewną metodą wykonawstwa. Często stosujemy jednocześnie kilka metod, a w. zależności od warunków zewnętrznych należy kolejno eliminować tę lub inną metodę. Koszty dodatkowe są wtedy zmienne. W naszym
klimacie metodą zasadniczą powinna być metoda zachowania ciepła – przy stosowaniu tej metody koszty dodatkowe będą zawsze naj niższe, Za stosowanie domieszek chemicznych chlorku wapnia w szczególności, jest raczej metodą pomocniczą i prawie nigdy nie stosowaną oddzielnie. Nieco droższą metodą jest stosowanie cieplaków do podgrzewania już wykonanych elementów. Stosowane u nas typy cieplaków nie bardzo nadają się do wielokrotnego użycia, w związku/ z czym koszty dodatkowe przy tej metodzie są wyższe aniźeli zagranicą. Do celów porównawczych różnych kosztów przy odmiennych metodach
pracy i odmiennych warunkach wykonawstwa jest rzeczą zasadniczą ustalenie właściwej jednostki porównawczej tych kosztów, umożliwiającej ich porównywanie. W tej dziedzinie istnieją różne możliwości, które zilustrujemy na przykładach. Odeskowanie obudowy dźwigu, zamiatanie śniegu, posypywanie piaskiem schodni i inne koszty tego rodzaju obciążają całość budowy, natomiast zwiększenie zużycia cementu, chlorek wapnia – tylko wykonany
element. Pilnowanie sieci wodociągowej albo odmrażanie rurociągów odnosi się
raczej do czasu trwania tej opieki. [Zobacz też : blachy aluminiowe , aluminium , fasady aluminiowe]