Przy scianie wielowarstwowej amplituda temperatury wzgledem temperatury zamkniecia budynku jest mniejsza niz dla sciany jednowarstwowej

Przy ścianie wielowarstwowej amplituda temperatury względem temperatury zamknięcia budynku jest mniejsza niż dla ściany jednowarstwowej. Należy zaznaczyć, że z uwagi na stosunkowo dużą bezwładność cieplną, amplituda temperatur jest praktycznie liniowo zależna od średniej temperatury dobowej, – rodzaj betonu z jakiego wykonano ścianę wpływa zarówno na współczynnik rozszerzalności liniowej jak i na jej graniczną odkształcalność, – stopień perforacji ściany (czym większe otwory i CZ) IP. jest ich więcej, tym ściana bardziej odkształcalna i tym większa może być długość segmentu). W przypadku pojedynczych budynków ich długość może być o parę metrów większa. Konstrukcja dachowa narażona jest na o wiele większe zmiany temperatury niż ściany. Szczególnie silnie wpływy termiczne będą działać na płytę dachową stropodachu wentylowanego, gdzie z uwagi na małą pojemność cieplną decydować będzie o odkształceniu nie średnia dobow a, a średnia temperatura z okresu 1-2 godzin. Stąd też konieczne jest, aby konstrukcja stropodachu wentylowanego dylatowana była odpowiednio gęsto. Wymaga się tu oczywiście, aby dylatacja sięgała tak głęboko w konstrukcję, żeby zapewniona była swobodna odkształcalność płyty dachowej. Wykonanie takiej konstrukcji jest trudne, więc lepiej wprowadzić poziomą dylatację płyty dachowej wzdłuż ścian podłużnych przez ułożenie płyt na sucho z zastosowaniem przekładki z dwu warstw papy niepiaskowanej. [podobne: aluminium, pręty z aluminium, blachy aluminiowe anodowane ]

Zabezpieczenie przeciwpozarowe budynków wysokich

. Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków wysokich. Rozwój budownictwa wysokiego stawia ostro problemy zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zagadnienie omówimy tu krótko, nie wchodząc w szczegóły zawarte w przepisach o budownictwie powszechnym. Dla budownictwa mieszkalnego hotelowego itp. przyjmuje się, że elementy nośne wykazywać powinny 1,5 godzinną odporność ogniową, stropy i ściany osłonowe odpowiednio 1,0 i 0,5 godzinną odporność ogniową. W budynkach wysokich ogranicza się strefę pożarową do 2500 m2, Wymaga się też, aby w budynkach takich klatki schodowe ewakuacyjne oddzielone były od dróg komunikacji ogólnej i stanowiły piony ognio i dymoszczeIne. Niepalne muszą być nie tylko stropy, zabezpieczyć się także trzeba przed możliwością przedostania się ognia od zewnętrznej strony budynków. Stąd też przerwy między otworami okiennymi w pionie powinny wynosić co najmniej 0,6 m, przy czym nie wolno stosować palnych okładzin fasady ani ścia n osłonowych z palnym ocieplaniem, Oczywiste jest, ze okładziny fasady nie mogą być wykonane z materiałów pękających i odpadających pod wpływem wysokich temperatur. [więcej w: pręty z aluminium, rusztowania aluminiowe, stolarka aluminiowa ]