Tymczasowe scalone normy dla robót budowlanych i montażowych wykonywanych w okresie zimowym

width=600

W Związku Radzieckim zostały opracowane Tymczasowe scalone normy dla robót budowlanych i montażowych wykonywanych w okresie zimowym (pierwsze wydanie w r. 1941, drugie wydanie w r. 1946). W opracowaniu tym są podane dwa rodzaje wskaźników: jeden do kosztorysów wstępnych i drugi do rozliczeń inwestora z przedsiębiorstwem budowlanym. Dla obydwóch rodzajów jako jednostkę porównawczą przyjęto wartość przerobu (wg wartości kosztorysowej). Jak już wspomniano rozległe terytoria Związku Radzieckiego podzielone na 6 stref w zależności od miesięcznych średnich naj niższych temperatur. Dla wskaźników rozliczeniowych oblicza się oddzielnie zwiększenie wszystkich kosztów dodatkowych i oddzielnie wydatki na ogrzewanie tymczasowe. Normy opracowane są bardzo obszernie dla różnych rodzajów robót, przy czym okres zimowy nie jest przyjęty dla różnych stref jako czynnik stały, lecz odwrotnie data początku i końca okresu jest ruchoma, w zależności od temperatur danego roku. [Zobacz też : żebra rozdzielcze , mrówka skwierzyna , olx rawicz]
W Polsce wobec naglącej potrzeby uregulowania zagadnienia rozliczeń za roboty zimowe pomiędzy inwestorem a przedsiębiorstwami podjęto także badania kosztów dodatkowych. Badania te rozpoczęto jesienią 1950 r. na wniosek Komisji Robót Zimowych. Przeprowadzono je na zlecenie Instytutu Techniki Budowlanej (ITB). Miały one charakter prac analitycznych. Jakkolwiek synteza tych prac została opublikowana z opóźnieniem w grudniu 1953 r. (Inżynieria i Budownictwo. W. Przestępski. Koszty dodatkowe przy wykonywaniu robót budowlanych zimą), stała się ona podstawowym materiałem do pierwszych naszych wskaźników oficjalnych, które obowiązywały po raz pierwszy w okresie zimy 1950/1951.
Do tej pracy syntetycznej materiał stanowiły następujące prace odcinkowe:
1. Koszty dodatkowe w. gospodarce materiałowej zimą.
2. Obliczenie kosztu materiałów dodatkowych przy robotach zimowych .
3. Koszt dodatkowego wyposażenia placu budowy przy robotach zimowych.
4. Koszt sprzętu budowlanego do robót zimowych i jego amortyzacja.
5. Koszt ubrań ochronnych i zabezpieczenie robotników przy robotach zimowych .
6. Koszt dodatkowych robót placowych przy wykonywaniu robót budow lanych zimą.
7. Zagadnienie obniżenia kosztów wydajności pracy przy robotach zimowych.

Powiązane tematy z artykułem: mrówka skwierzyna olx rawicz żebra rozdzielcze